. .

2013 12.14 Leben im Dojo

Training am Vormittag

Training am Vormittag

Training am Vormittag

Training am Vormittag

Training am Vormittag

Training am Vormittag

Mittagsessen

Mittagsessen

Mittagsessen

Mittagsessen

Mittagsessen

Mittagsessen

Mittagsessen

Zum 9. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 8. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 8.-7. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 7. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 7.-6. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 6. Kyu bestandene Prüfung!

Zum 6.-5. Kyu bestandene Prüfung!

Turnier

Turniersieger Anfänger

Turniersieger 9. Kyu

Turniersieger - 8. Kyu

Turniersieger 8.-7. Kyu bis 7.-6. Kyu

Turniersieger 6. Kyu